Американска пасторала

PHILIP ROTH - AMERICAN PASTORAL

Автор: Филип Рот
Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

353МКД

Американска пасторала е роман кој условно може да се дефинира како семеен роман и кој во најголем дел го следи периодот од животот од првиот брак на американизираниот Евреин, Симор „Швед“ Левов, маж на Дон Дваер и татко на Мередит Левов. Акцентирањето на „условно“ во случајов е неопходно поради интересниот факт (кој многу ретко или речиси и да се превидува во критичките осврти кон ова дело) дека, всушност, нараторот сам го конструира конкретниот исечок од животот на семејството Левови, во очајнички обид да ја задоволи сопствената љубопитност за интимните моменти на Шведот. Всушност, станува збор за фикција во фикција, кога нараторот, кој на почетокот се јавува како глас во прво лице еднина, имајќи оскудни информации за животот на Левов, одеднаш се дистанцира од внатрешната перспектива престорувајќи се во наратор со надворешна фокализација за да дојде и до најситните детали од неговиот живот и психолошка структура.