Вчерашниот свет

STEFAN ZWEIG - DIE WELT VON GESTERN

Издавач: КСЦ
Жанр: есеј
Број на страници:
Година на издание:

353МКД

Многубројни се компетентните и темелни студии посветени на одделни книги, но и на севкупното повеќеслојно дело на Штефан Цвајг. Во сите тие пристапи и оцени секако значајно место зазема делото Вчерашниот свет кое, иако формално автобиографско, во најголема можна мера е слика на едно време, успешен обид да се фрли светлина врз сложената и тешко одгатлива човекова природа, но тоа претставува и залагање за човечност и разбирање, нудење визија за еден подобар и похуман свет, за чие изградување уметникот може мошне многу да придонесе.