Сонети

WILLIAM SHAKESPEARE - SONNETS

Издавач: КСЦ
Број на страници:
Година на издание:

315МКД

 

Сонетите на Вилијам Шекспир се извонредна збирка на лирски песни од по четиринаесет стиха, со маркантна прозодија и моќни стилски решенија. Напишани, веројатно, во последните седум години од XVI век, а првпат печатени во 1609 година. И покрај вечните полемики околу можните личности на кои им биле посветени сонетите, тие се сончевината што извира од Шекспировиот ненадминат книжевен гениј, во кој читателите отсекогаш уживале и му се насладувале.