Јулија или новата Елоиза I

JEAN-JACQUES ROUSSEAU -JULIE, OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE 1

Издавач: КСЦ
Жанр: роман
Број на страници:
Година на издание:

248МКД

 Новата Елоиза  претставува голем книжевен настан во XVIII век и зазема посебно место во историјата на францускиот роман, кој преку неа го освојува врвното место меѓу книѓевните родови и станува најподобен облик за изразување на животот во заедница и за обработката на предметите што го засегаат секого. „ Јулија или Новата Елоиза “ е историја на падот на една девојка и нејзиното морално издигање како жена и мајка. Но, пред сé  и над сé , романот е поема за љубовта, делото на страста што е посилна од сите должности.